icon-kepçe-large icon-firma-large icon-ilan-large

www.madensanayi.com | Hakkımızda | Yeni Üyelik

Reklam vermek için | İletişim | 2  Online Üye

Maden Endüstrisi

Bu Kategoride Toplam 8 s.s.s var.

SOMA

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
SOMA

Madencilik Tarihçesi

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
Tarihte bilinen en eski maden Swaziland'daki Aslan Mağarası'dır. 43.000 yıllık olduğu radyokarbon tarihleme yöntemiyle tespit edilen bu sahada, paleolitik dönem insanları demir ihtiva eden hematit madeni çıkarmışlardır. Benzer yaşlardaki Neandertal dönem insanların silah yapımında kullanılmak uzere çakmak taşı madenciliği yaptıkları sahalar Macaristan'da da bulunmuştur.   Erken dönemlerde yapılan madenciliğe başka bir örnek de eski Mısırlılarca Sina Yarımadası'nda işletilen turkuaz madenidir. Turkuaz, ayrıca Kristof Kolomb öncesi Amerika'da New Mexico'daki Cerillos Maden Bölgesi'nde de çıkarılmıştır. Madencilikte ilk defa kara barut (bir patlayıcı çeşidi) 1627 yılında, Slovakya'da bir maden kuyusunun açılması sırasında kullanılmıştır. Bu kasabada 1762 yılında dunyanın ilk Madencilik Akademisi de kurulmuştur.

Madencilik Nedir?

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
Yerkabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir veya Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalıdır. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır.

Maden Nedir?

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
Yerkabuğunun kimi bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral; çok değerli şeyleri kapsayan kaynak.

Maden Yatağı Nedir?

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
Maden çıkarılacak potansiyele sahip toprak parçasına maden yatağı denir.

Tenör Neye Denir?

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
Maden cevheri içindeki saf maden oranı veya bir maden kütlesindeki cevher (filiz) miktarına tenör denir. Bu miktar genel olarak % ile ifade edilir.

ÇED Nedir?

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi yada çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar sürecidir. ÇED’in Amacı: Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED’in Temel Görevi: projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir. Çevre politikalarının ana unsurlarından birisi; kirlenme sonrası temizleme faaliyetleri yerine, günümüzde kabul gören çağdaş yaklaşımla, tamamlayıcı fonksiyon olarak kirlenmeden araştırma ve inceleme yapılarak koruyucu tedbirler almaktır.

GSM(Gayri Sıhhi Müessesesi) Ruhsatı

Kategori : Maden Endüstrisi     

Cevap
Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır. 1.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. 2.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir. 3. Sınıf GSM’ ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM’ ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır. G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir. 1. Yer seçim belgesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınır). 2. İmza Sirküleri. 3. Tapu Belgesi. 4. İş akım Şeması ve açıklama raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren). 5. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış proje ve açıklama raporu. 6. ÇED olumlu raporu veya ÇED gerekli değildir kararı (ÇED kapsamında ise). 7. İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı – Numarataj Belgesi 8. Yerleşim Planı. 9. Kiracı ise kira kontratı. 10. Motor beyanı 11. Bayilik sözleşmesi (LPG satış yerleri) 12. Kurma izin belgesi – Bölge Çalışma Müdürlüğü (Gerekli Müesseselerden) 13. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. 14. Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi. 15. Başvuru formu. 16. Vergi Levhası. 17. Ticaret sicil gazetesi 18. İlgili oda kaydı.(Sicil Tasdiknamesi). 19. Yapı kullanma izin belgesi (imar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.) 20. Sorumlu müdür sözleşmesi diploma sureti. 21. İtfaiye raporu. 22. İşletme belgesi (30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için). 23. TSE Hizmet yeterlilik belgesi (Gerekli müesseselerden.) 24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü (Gerekli Müesseselerden). 25. Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için). 26. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden atık su görüşü (OSB de yer alan müesseseselerden). 27. Ulaşım görüşü (Gerekli müesseseselerden) 28. İZSU Genel Müdürlüğünden atık su görüşü. 29. Emisyon izni (Emisyona tabi müesseselerden). 30. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı,parlayıcı,patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden). 31. LPG Eğitim Sertifikası,Elektrik tesisat projesi.Topraklama projesi (Gerekli Müesseselerden). 32. ÇTV Borcu Yok Belgesi (İlgili vergi dairesinden alınır). 33. Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi. 34. Şahıslardan iki adet fotoğraf,dosya. 35. Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgive belgeler isteyebilir. GIDA SİCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Dilekçe 2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi 3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası 4-İmza sürküleri 5-GSM ruhsatı noter onaylı nüshası 6-Kapasite Raporu 7-Sorumlu yönetici sözleşmesi(noterden), Diploma örneği,bağlı bulunduğu meslek odasından sorunlu yönetici belgesi(meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.) Not:Gıda üretimi yapan yerlerin ruhsatlandırılması ve gıda sicili birlikte değerlendirilir. Büyükşehir Belediyesi olmayan belediye sınırı içerisindeki ve mücavir alanlarında kurulmak istenen veya kurulu bulunan sanayi tesislerine G.S.M. ÇALIŞMA RUHSATI vermek 10.08.2005 tarih 25.902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca İl Mahalli Özel İdarelerine verilmiştir. Organize Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun da yapılan değişiklik ile G.S.M. Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir. Ç.E.D. Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde Ç.E.D. Olumlu raporu yer seçim ve tesis kurma izni yerine geçer. 2. ve 3. sınıf G.S.M. 'ler de yer seçim ve kurma izni aranmaz.